<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3883057&amp;fmt=gif">
menu
close_24px

Laatupolitiikka

Laatu on koko henkilökuntamme yhteinen asia ja tärkeä menestystekijämme. Korkean laadun avulla varmistamme asiakkaidemme tyytyväisyyden niin tarjoamiimme palveluihin, valmistamiimme tuotteisiin kuin yrityksen toiminnan tehokkuuteenkin. 

Mectalent-ISO9001-1837x1246

Mectalentin laatupolitiikka on sitoumus asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme. Laatupolitiikka on ohjenuoramme, kun tähtäämme työmme ennakoivaan jatkuvaan parantamiseen. Sen kautta takaamme tuotteidemme ja toimintamme korkean laadun.

Työmme raamina toimivat sertifioidut laatujärjestelmät ISO 9001 ja ISO 13485. Turvallisuus- ja ilmailuteollisuuden aloilla huomioimme AQAP 2110 ja EN 9100 -standardien vaatimuksia. Toiminnan laatua arvioidaan säännöllisesti sisäisin ja ulkoisin auditoinnein.

Tuotteiden vaatimustenmukaisuus

Tuotteille on asetettu lainsäädännössä erilaisia vaatimuksia. Niiden pitää olla turvallisia ja luotettavia käyttää tai niiden pitää täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset.

Vaatimuksista on säädetty EU:n direktiiveissä, asetuksissa ja päätöksissä sekä kansallisessa lainsäädännössä. Tuotekohtaisessa lainsäädännössä on määritetty valmistajan, maahantuojan ja jakelijan vastuut tuotteen vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa.

Myös standardeilla on tärkeä asema tuotteiden suunnittelussa ja valmistamisessa, niiden testauksessa, turvallisuuden varmistamisessa ja vaatimustenmukaisuuden arvioimisessa.

Mectalentissa kaikkea tekemistä ohjaa sertifioidut laatujärjestelmät ISO 9001 ja ISO 13485. Noudatamme seuraavia tuotteiden vaatimustenmukaisuusperiaatteita:

 1. Tavoitteena on nollavirheperiaate poikkeamien ennalta ehkäisemisen ja jatkuvan parantamisen kautta. 

 2. Tuotteiden ja toiminnan paras mahdollinen laatu ymmärretään toiminnan ja kilpailukyvyn lähtökohtana. Tavoitteena on varmistaa, että yrityksen toiminta vastaa asiakasvaatimuksia sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä.

 3. Tuotteen eteneminen vaatimusten mukaisena prosessin aikana varmistetaan erilaisilla mittauksilla ja tarkastuksilla.

 4. Dokumentointiprosessi on määritettyä ja valvottua.

 5. Henkilöstö sitoutuu tekemään työnsä laatujärjestelmän ja asiakasvaatimusten mukaisesti. Henkilöstön osaamista arvioidaan ja ylläpidetään tarpeen mukaan soveltuvilla koulutuksilla.

 6. Myös yhteistyökumppaneilta vaaditaan laatupolitiikkamme periaatteiden huomioimista toiminnassa.

Laadun mittarit

Työllemme määritetyt laatutavoitteet ovat mitattavia ja sitä kautta seurattavissa. Ne ovat osa jatkuvan kehityksen prosessia yrityksen toiminnan kaikilla tasoilla. Seuraamme avainmittareita systemaattisesti, sillä ne auttavat meitä kehittämään toimintaamme ja saavuttamaan tavoitteemme.

 1. Prosessin suorituskyky
  Prosessin suorituskykyä ja tehokkuutta seuraamalla varmistamme, että toimintamme on laadukasta ja kustannustehokasta.

 2. Toimitustäsmällisyys
  Tuotteiden valmistusprosessin etenemisen systemaattinen seuranta liittyy olennaisesti toimitusvarmuuteen. Tämän mittarin avulla varmistamme sovitun mukaiset toimitusajat.

 3. Asiakastyytyväisyys
  Seuraamme säännöllisten kyselyjen avulla asiakastyytyväisyyttä. Teemme tämän, jotta palvelumme taso säilyy korkeana ja tiedämme, miten meidän kannattaa kehittää toimintaamme.

 4. Laatujohtaminen
  Laatupolitiikan siirtäminen osaksi käytäntöä ja jokapäiväistä työtämme vaatii jatkuvaa laatujohtamista. Sen onnistumisen edellytys on koko henkilökunnan vahva sitoutuminen.

Arvot osana laadukasta toimintaa

Yrityksen arvot ovat yleisesti ottaen niitä ohjenuoria ja periaatteita, jotka näkyvät johtamisessa sekä yrityksen ja sen työntekijöiden päivittäisessä toiminnassa.

Visiomme on olla edelläkävijä teknisesti haastavien tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Alla esitellyt arvomme auttavat meitä vision toteuttamisessa. Korkea laatu on punainen lanka, joka kulkee mukana kaikessa.

Asiakkaan menestys
Haluamme auttaa asiakkaitamme menestymään. Tämä edellyttää asiantuntevaa palvelua, asiakaskuntamme liiketoiminta ja toimintatavat huomioiden.

Henkilöstöstä välittäminen
Toiminnan perusta on viihtyvä ja osaava henkilöstö, jonka taustalla on työkykyä ylläpitävä toiminta, ajanmukaiset ja turvalliset työolosuhteet sekä kannustava ja avoin vuorovaikutus.

Sitoutuneisuus
Sitoudumme asetettuihin tavoitteisiin ja arvoihin yksilöinä ja yhdessä. Sitoudumme toimimaan luotettavana kumppanina asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Tuloksellisuus
Työn tuloksellisuus ja kannattavuus takaavat toiminnan jatkuvuuden ja kilpailuedun. Tuloksellisuus on koko konsernin perusedellytys, joka voidaan taata laadukkaalla ja tehokkaalla toiminnalla.