<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3883057&amp;fmt=gif">
menu
close_24px

Personal data register for sales and marketing

Mectalent Oy

Person file description according to the Finnish Personal Data File Decree (523/1999) paragraph 10.

Date:
28.8.2019

Registry holder:
Mectalent Oy
Veistämötie 15
90620 Oulu
sales (a) mectalent.fi

Contact information:
Tapio Harila
Mectalent Oy
Veistämötie 15
90620 Oulu
firstname.lastname (a) mectalent.com

Registry name:
Mectalent Oy´s e-mail, customer, subscription, and customer prospect register

Reason for handlig personal information:
Marketing to potential and existing customer companies, customer relationship management and digital customer service, as well as the delivery of digital information content to their subscribers.

Contents of the registry:
Name, e-mail, company or organization, position in the company, phone number, companys address, cookie information to adjust contents of the online services for customers who have left their contact information, sales and marketing contacts or subscribers of web services.

Normal personal information sources:
Information is only collected on registry holders own activities. Information sources are starting a customer, subscription, or customer prospect relationship in a face-to-face meeting and e-mail or online forms on registry holders website. After establishing a customer, subscription, or customer prospect relationship information is collected automatically by electrical recognition on registry holders website, social media and newsletters.

Normal submission of personal information:
Personal data may be selectively disclosed on behalf of the registry holder to a targeted marketing campaign of a telemarketing company. Ownership of the information does not migrate and contractors do not have right for any other use of this information.

Migration of information outside EU or ETA:
Personal information outside EU is held according to Safe harbor agreement (European directive 95/46/EC).

Principles of registry safety:
Manual copy of this information does not exist.
All the information saved and used on data processing systems vieved and processed only by named and limited personnel. Usage of this information requires login to a data prosessing system.

Cancellation of subscription and forbiddance of direct marketing:
The customer has the right to prohibit the use of their personal information for direct marketing purposes by using the unsubscribe link in a newsletter.

Conseptas Oy

Henkilötietolain (523/1999) 10 pykälän mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä
16.8.2016

Rekisterinpitäjä
Conseptas Oy
Veistämötie 15
90620 Oulu
info at conseptas.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tapio Harila
Conseptas Oy
Veistämötie 15
90620 Oulu
etunimi.sukunimi at conseptas.com

Rekisterin nimi
Conseptas Oy:n sähköposti-, asiakas-, tilaaja- ja prospektirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Markkinointi potentiaalisille asiakasyrityksille, asiakassuhteen hoitaminen ja sähköinen asiakaspalvelu sekä sähköisten tietosisältöjen välitys niiden tilaajille.

Rekisterin tietosisältö
Nimitiedot, sähköpostiosoite, yritys tai organisaatio, asema yrityksessä, puhelinnumero, yrityksen osoitetiedot, tunnistetiedot verkkopalvelun sisällön muokkaamiseksi yhteystietonsa sähköisesti jättäneille asiakkaille, asiakasprospekteille tai sähköisten tietosisältöjen tilaajille.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään vain rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Tietolähteinä ovat asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloitus henkilökohtaisessa tapaamisessa, sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloituksen jälkeen tietoja kerätään automaattisella sähköisellä tunnistuksella rekisterinpitäjän verkkosivuilla ja sähköpostikirjeissä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman telemarkkinointiyrityksen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistajuus ei siirry rekisterinpitäjältä ulkopuolisille eikä ulkopuolisilla ole oikeutta toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään EU:n ulkopuolella Safe harbor (EU-direktiivi 95/46/EC) -sopimuksen puitteissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalista aineistoa ei ole. Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

Tilauksen peruutus ja suoramarkkinointikielto
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin hyödyntämällä uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.